Aészbelfö1. Bevezetés

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és a Szolgáltató között mint egyezség létrejött. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó magánszemély vagy cég között.

Jelen Általános Rendelési Feltételek – az izabelladolhaiart.hu, Dolhai Izabella E.V. 2764 Tápióbicske, Arany János utca 13. adószáma: 69713176-1-33, a továbbiakban: Szolgáltató– jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Valamint a felhasználó, továbbiakban a Vásárló, felé támasztott elvárásait.

2. általános tudnivalók

Az izabelladolhaiart.hu online megrendelő rendszerében – a továbbiakban Online megrendelés – történő rendelés elektronikus úton történik, a jelen Általános Rendelési feltételekben meghatározott módon.
Az Online megrendelést, csak az a személy igényelheti, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Rendelési feltételekben foglaltakat.

A Weboldal olyan bizalmas adatokat is tartalmazhat, amelyet kizárólag a Szolgáltató lát, ezért azokat harmadik személy számára nem szolgáltathatja ki, egyben köteles ezen adatoknak harmadik személyekkel szembeni védelméről is gondoskodni.

A vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat az izabelladolhaiart.hu. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.

Az Online megrendelésben található termékek, lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek védettek, az Online megrendelést használó nem tehet semmilyen olyan kereskedelmi, gazdasági vagy erkölcsi intézkedést, amely a feltüntetett termékek jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti.

A Weboldalon, és az Online megrendelésben megtalálható információk lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek bármilyen célból történő másolása és felhasználása SZIGORÚAN TILOS, kivéve abban az esetben, ha erre a felhasználó a Weboldal tulajdonosától írásos engedélyt kap. A Weboldal tulajdonosának jogában áll, a jelen pontban szabályozott kötelezettség megszegése esetén, ebből eredő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését követelni, és ezzel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárást kezdeményezni.

Szolgáltató Ügyfélszolgálatának az elérhetőségei:

Telefon: +36 20 / 424 3343
Postacím: 2764 Tápióbicske, Arany János utca 13
Internet cím: www.izabelladolhaiart.hu
E-mail: hello@ izabelladolhaiart.hu
Cég adatok:
Dolhai Izabella E.V.
2764 Tápióbicske, Arany János utca 13.
Adószám: 69713176-1-33

 

3. A megrendelés és feltételei:

A rendelések leadásának időpontja (dátum, óra, perc) rögzítésre kerül, és a rendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében történik.

Rögzített megrendelésnek minősül bármelyik megrendelő űrlapunk kitöltése és elküldésével.

A rendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli. 

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének fogadásáról a Partner felé elektronikus úton visszaigazolást küld. A megrendelés teljesítésekor minden esetben számlát küldünk. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek mind a Szolgáltató illetve Vásárló részéről, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás akkor is megérkezettnek tekintendő, amennyiben a Szolgáltató az kiküldte, azonban a Vásárló hiányos vagy hibás e-mail címet adott meg a és a Szolgáltató erre a címre a visszaigazolást elküldi..

4. Árak

Áraink minden esetben bruttó összegben vannak meghatározva.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató bár gondosan ellenőrzi a Weboldalon lévő termékek árait, fenntartja magának a jogot bármely nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint olyan árváltoztatásra, amelyet jelentős jogszabály módosítás indokol. A Weboldal működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, egyértelműen tévesen megjelent árakért, képekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, minőségi vagy egyéb problémákból adódóan egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.

5. Csomagolás és szállítás

A szállítás során keletkező esetleges sérülések megelőzése érdekében védőfóliába csomagolva juttatjuk el az árut a Vásárlóhoz.

A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos feltételek szerint történik.

A megrendelt áru kiszállítását a Szolgáltató a Magyar Posta és a Foxpost szolgáltatásait használja a termék méretétől és a Vásárlóval való megegyezés függvényében.

A belföldi szállítási költséget a termék ára tartalmazza.

A csomag készhezvételét követően Vásárló köteles a termékeket átvenni és mennyiségi eltérés vagy minőségi probléma esetén azt a Szolgáltató irányába 24 órán belül jelezni. A jelzés módja a Szolgáltató elekrtonikus levleezési címére küldött email amelynek tartalmaznia kell a problémát szemléltető fotókat. Ennek elmulasztása esetén reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

A Vásárló vételár fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni a csomag kézhezvételekor.

A Szolgáltató várhatóan a megrendelés visszaigazolását követő 20 munkanapom belül szállít(tat)ja ki a megrendelt terméke(ke)t, illetve biztosítja azok személyes átvételét. Az előzetesen megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Szolgáltatónak a szerződés teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére. A Szolgáltató kezdeményezésére a Szolgáltató és a Vásárló közös megegyezéssel ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhat.
Csomagjaink kiszállítását a megrendelés leadásakor megjelölt harmadik személy végzi.

Amennyiben a Vásárló hibájából meghiúsul a termék átadása, vagy a Vásárló a kiszállított termék vételárát nem tudja megfizetni, úgy a termék visszaszállításra kerül a Szolgáltató telephelyére.
Ez esetben a Szolgáltató, a visszaszállítás költségét is – amely megegyezik a szállítás költségével – kiszámlázza a Vásárló felé.

6. A szolgáltató elállásának joga

Amennyiben a Szolgáltató 8 munkanapon belül áruhiány vagy kapacitáshiány miatt nem tudja a várható szállítási határidővel a Vásárló felé a megrendelését teljesíteni, úgy a megrendelés teljesítésétől elállhat (ajánlati kötöttség).
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is – részben vagy egészben – elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a megrendelt terméket szállítani, helyettesítő terméket ajánlhat, ami ár/érték arányában, főbb paramétereiben megegyezik az eredetileg megrendelt termékkel. A Vásárlót az eredetileg választott termék megrendelése nem kötelezi a Szolgáltató által ajánlott termék megvételére, illetve a Szolgáltató ez esetben nem kötelezhető az eredeti megrendelés teljesítésére.
A Szolgáltató összes ajánlata a készlet erejéig érvényes, és minden esetben függ az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
A Szolgáltató a vásárlást visszaigazoló automatikus e-mail-t követő, szállítási idővel megjelölt, konkrét szállítási adatokat tartalmazó visszaigazoló e-mail kiküldésével tekinti a szállítási szerződést a részéről elfogadottnak.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törekszik a Weboldal folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárólag a hatályos jogszabályok adta keretek között vállal felelősséget tevékenységért, és – amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik – kizárja a felelősségét a Weboldal hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Weboldal üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.
A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló által megadott elérhetőségek hibásak és emiatt a kiszállítás nem lehetséges, és a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a helytelenül megadott adatokból adódó költségeket a Szolgáltató kiszámlázza a Vásárló felé.

7. A Vásárló elállásának joga

45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8. Jótállás és szavatosság

A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év.
A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Vásárló a kijavítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.
A megrendelt termékekre a Szolgáltató Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállal.
Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül a Vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb idon belül, de legfeljebb két hónapon belül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, írásban a hello@izabelladolhaiart.hu címen. 
Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító vagy a Szolgáltató a terméket a Vásárló választása szerint kijavítja vagy kicseréli, azonban a termék hibáját ebben az esetben a Vásárló köteles bizonyítani.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót, illetve a gyártót, előállítót terhelik.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a Vevőt.
A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez is fordulhat az alábbi postai címen: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

9. Jelen szerződés megszűnése

A Vásárló bármikor kérheti az adatainak törlését a profiljában és a Szolgáltató elérhetőségein, azonban leadott megrendelés esetén a törlési igény nem azonos az elállási jog gyakorlásával.

A Szolgáltató törölheti a megrendelést és valamennyi, a vevői profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Vásárló megszegi a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal egészét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben Jelen ÁSZF megszűnéséről a Vásárlótértesíti.

10. Adatvédelem

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.